Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Bezorgsupport
KvK 77743350
versie 29 november 2017 1
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
Van:
– Bezorgsupport
gevestigd en kantoorhoudende te 2289 BA, Rijswijk, Delftweg 70
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, te Den Haag
onder nummer 77743350
hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met gebruiker, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden
betrokken.
Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te
zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
Algemene Voorwaarden Dienstverlening Bezorgsupport
KvK 27265046
versie 29 november 2017 2
Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar
kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker
zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming
van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in
dat geval een opzegtermijn van een redelijke termijn in acht te nemen.
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Algemene Voorwaarden Dienstverlening Bezorgsupport
KvK 27265046
versie 29 november 2017 3
– indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer
mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van
artikel 17.
Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt
aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien
geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit
artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin
de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 10 werkdagen, zullen de verschuldigde
kosten en honorarium periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt,
is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker
mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan
ten aanzien van bijv. lonen.
Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim;
de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is
in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Gebruiker kan de dienstverlening aan opdrachtgever opschorten of staken wanneer
opdrachtgever in verzuim is.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever
zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever
jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
Algemene Voorwaarden Dienstverlening Bezorgsupport
KvK 27265046
versie 29 november 2017 4
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat alle
bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst
geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals
alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de
betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan gebruiker zijn voldaan. Een
opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn
aan het eigendomsvoorbehoud van gebruiker mogen verkopen en doorleveren voor
zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Indien opdrachtgever (mede) uit door gebruiker geleverde zaken een nieuwe zaak
vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor gebruiker en houdt opdrachtgever
de nieuw gevormde zaak voor gebruiker totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de
overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; gebruiker heeft in dat geval tot
het moment van volledige voldoening door opdrachtgever alle rechten als eigenaar
van de nieuw gevormde zaak.
2. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of
overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
3. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en
(tussen-)resultaten van de dienstverlening van gebruiker onder zich houden, ondanks
een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan gebruiker
verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 15. Buitengebruikstelling.
Gebruiker heeft het recht, zonder opdrachtgever vooraf te informeren, geleverde producten
en diensten met onmiddellijke ingang buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens
gebruiker niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de in de overeenkomst – en in deze
algemene voorwaarden opgenomen artikelen en bepalingen. De verplichting tot betaling van
de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot
indienststelling wordt slechts overgegaan indien opdrachtgever binnen een door gebruiker
gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor
herindienststelling heeft voldaan.
Artikel 16. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever
verschuldigd:
– over de eerste € 3.000,- 15%
– over het meerdere tot € 6.000,- 10%
– over het meerdere tot € 15.000,- 8%
– over het meerdere tot € 60.000,- 5%
– over het meerdere 3%
4. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Algemene Voorwaarden Dienstverlening Bezorgsupport
KvK 27265046
versie 29 november 2017 5
Artikel 17. Aansprakelijkheid
Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder
beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar
ondergeschikten.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor zaakschade of zuivere vermogensschade, als
stagnatieschade of winstderving.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar
verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet
mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen kunnen overeenkomen enig geschil dat tussen partijen mocht ontstaan, zullen
worden beslecht door arbitrage, dan wel een andere geschikte vorm van Alternatieve
Geschillenbeslechting, conform het reglement van de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering (SGOA) te Haarlem dan wel het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te
Rotterdam, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal
kort geding te vragen en onverminderd het recht van partijen tot het treffen van conservatoire
rechtsmaatregelen via de reguliere rechter.
Algemene Voorwaarden Dienstverlening Bezorgsupport
KvK 27265046
versie 29 november 2017 6
Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 27265046, ten kantore van de Kamer
van Koophandel Haaglanden
Deze Algemene voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden.
Op alle overeenkomsten is steeds de laatste versie van toepassing.
Rijswijk, 29 november 2017
Bezorgsupport